Partit de la convivència

24.10.2012

Pels despistats, un enllaç al Butlletí Oficial de les Illes Balears on es veu que “el partit de la convivència” ha decidit que d’ara endavant el català s’anomenarà “llengua cooficial distinta del castellà”: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2012/15/1275/resolucio-del-conseller-d-educacio-cultura-i-unive