Encara no hi estic acostumat, però m’hi acostumaré

7.03.2015

L’anglès no disposa de cap temps que correspongui directament a l’imperfet català, i cal traduir, aquest, segons com s’usi. Concretament, l’anglès tradueix l’imperfet català de tres maneres principals: past continuous, past simple i la forma used to (que pot, a vegades, alternar amb la forma would). A més, a causa de la coincidència de formes, hi ha sovint confusions entre la forma used to i les locucions be used to (estar acostumat a) i get used to (acostumar-se a). Per tant, estudiarem també la traducció en català d’aquestes dues expressions.

L’imperfet traduït per past continuous

Quan hi ha la possibilitat de remarcar la durada d’una acció expressada en imperfet amb el gir «imperfet d’estar + gerundi», se sol traduir en anglès per past continuouswas/were + gerundi»), encara que tal durada no sigui particularment destacada. Exemples:

1) Jo mirava (pot equivaler a Estava mirant) la televisió quan ella em va trucar.
I was watching TV when she called me.

2) Què feies (pot equivaler a Què estaves fent) quan ha sonat l’alarma?
What were you doing when the alarm went off?

3) Mentre dormia (pot equivaler a Mentre estava dormint), algú li va robar el rellotge.
While he was sleeping, someone stole his watch.

4) Els meus cosins ens esperaven (pot equivaler a ens estaven esperant) quan vam baixar de l’avió.
My cousins were waiting for us when we got off the plane.

Observem que l’anglès també a vegades utilitza construccions passives en el past continuous; exemple:

5) My father was being treated at a private clinic.
Tractaven el meu pare en una clínica privada (literalment: «El meu pare estava essent tractat…»).

L’imperfet traduït per past simple

Quan el verb que es fa servir en temps d’imperfet és d’aquests que no admeten una construcció contínua, l’anglès sol traduir-lo en temps de past simple. Per exemple, per la naturalesa del verb tenir, l’oració Tenia dos gossos no es pot expressar per Estava tenint dos gossos, i així l’anglès la tradueix dient I had two dogs (com si fos Vaig tenir dos gossos). Més exemples:

1) Estava trist perquè la Cristina no hi era (no Estava estant trist ni no estava sent-hi).
He was sad because Cristina wasn’t there.

2) Volia dir-te una cosa (no Estava volent).
I wanted to tell you something.

3) Necessitava dues coses fonamentals: temps i diners (no Estava necessitant…).
He needed two fundamental things: time and money.

4) Ens devia més de deu mil euros (no Ens estava devent).
He owed us more than ten thousand euros.

NOTA: Recordem que l’imperfet del verb poder es tradueix en anglès per l’auxiliar modal could; ex.: Podia fer-ho quan era jove (I could do it when I was young).

L’imperfet traduït per la forma used to o la forma would

L’imperfet català es tradueix en anglès per la forma used to en dos casos i, en el segon d’aquests, es pot traduir també per la forma would.

A) Abans sí, ara no

El gir «abans + temps imperfet», que s’usa per a parlar d’accions i estats que s’esdevenien o existien en el passat però ara no, es tradueix en anglès per la locució «used to + simple infinitive». Observem que la traducció literal de Before he (worked / was working) here és Abans que treballés aquí. Exemples:

1) Abans era prima.
She used to be thin.

2) Abans hi havia camps de blat aquí.
There used to be wheat fields here.

Negacions i preguntes se solen construir fent servir l’auxiliar did. Exemples:

3) Abans no parlava tant.
He didn’t use to talk so much.

4) Abans sortia amb la Marta?
Did he use to go out with Marta?

B) Accions rutinàries en el passat

Quan l’imperfet català es fa servir per a parlar d’accions rutinàries en el passat —és a dir, quan equival al gir «imperfet de soler + infinitiu»— es tradueix en anglès o bé per la forma used to (vegeu l’apartat anterior) o bé per «would + simple infinitive» (la forma would). Exemples:

1) Quan era jove nedava (= solia nedar) molt.
When I was young I used to (o I would) swim a lot.

2) Quan estudiava a Vic dinava (= solia dinar) a les tres.
When I was studying in Vic I used to (o I would) have lunch at three.

Observacions:

— Quan es reconten una sèrie d’accions rutinàries en el passat, l’anglès generalment vol la forma would. Exemple:

El diumenge en Joan solia llevar-se d’hora. Caminava fins al poble on els seus amics l’esperaven. Esmorzaven plegats al bar i després anava amb moto a la cala, on nedava i prenia el sol fins a l’hora de dinar.
On Sundays Joan used to get up early. He would walk as far as the town where his friends would be waiting for him. They’d have breakfast together in the bar and then he’d ride his motorbike to the cove, where he would swim and sun-bathe until it was time for lunch.

— Com que la forma would sovint es fa servir per a remarcar el condicional, quan s’empra en sentit pretèrit ha d’anar acompanyat d’una expressió de temps que indica quan ocorria l’acció en qüestió. Exemples contrastats:

He would help me.
M’ajudaria.

When I was little he would (o he used to) help me.
Quan era petit m’ajudava (o solia ajudar-me).

Les locucions be used to i get used to

Malgrat la coincidència de formes, les locucions be used to i get used to no tenen res a veure amb la forma used to que tradueix l’imperfet català. La primera, be used to, es tradueix en català per «estar acostumat -da a» i, la segona, per «acostumar-se a». Observem també que en aquestes locucions el mot to fa de preposició i, si va seguit d’infinitiu, aquest es tradueix en anglès per gerundi. Exemples:

1) Estic acostumat al soroll. Estic acostumat a treballar de nit.
I’m used to the noise. I’m used to working at night.

2) No estaven acostumats a conduir per la neu.
They weren’t used to driving in the snow.

3) M’estic acostumant a la pluja. M’estic acostumant a parlar en català.
I’m getting used to the rain. I’m getting used to speaking in Catalan.

4) Encara no hi estic acostumat, però m’hi acostumaré.
I’m still not used to it, but I’ll get used to it.

Observem de passada que el verb català acostumar no té traducció directa en anglès quan vol dir “fer habitualment tal acció” o “esdevenir-se habitualment alguna cosa”. En aquests casos cal fer servir una perífrasi. Exemples:

5) Acostumen a arribar a les nou.
They usually arrive at nine.

6) Acostuma a ploure pel novembre.
It usually rains in November.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

1 Comentaris
  1. Una explicació molt clara i molt útil. Encara que sapiguem anglès, o que ens pensem que en sabem, sempre hi ha aspectes que se’ns escapen. La segona part del text m’ha anat molt bé per aclarir coses. Gràcies!