Com més intel·ligents, més estúpids

15.11.2012

TESI

La trec del molt recomanable Imitació de l’home de Ferran Toutain (172-73). Hi he afegit un enllaç (per més detalls) i una negreta (que els lectors desperts tenen tot el dret a considerar ofensiva):

“Al seu llibre Why People Believe Weird Things, l’historiador de la ciència Michael Shermer utilitza l’expressió «sistema immunitari ideològic» (inventada pel sociòleg Jay Stuart Snelson) per mirar d’explicar al lector per què tothom —fins a cert punt, inclús els científics afectes a una determinada teoria— tendeix sempre a invocar proves confirmatòries i ocultar les denegatòries quan, fent creure als altres i a si mateix que busca de manera imparcial la veritat d’un afer, posa tota la seva intel·ligència al servei de la causa que prèviament ha elegit defensar. Aquesta actitud —i aquí hi ha la part més interessant de la informació que dóna Shermer— sembla més acusada com més intel·ligent és l’individu que la pateix. Un estudi del psicòleg David Perkins mostra com les persones dotades de major capacitat intel·lectual (capacitat que mesuren els tests psicotècnics) no tan sols són en general més aptes per sostenir una argumentació, sinó que també són més propenses a no cedir en els seus plantejaments inicials. «Com més alt és el quocient d’intel·ligència, més alt és el potencial d’immunitat ideològica», en conclou Shermer. Tot sembla indicar, doncs, que les condicions que es requereixen per posseir en grau d’excel·lència l’estupidesa de l’ideòleg són les mateixes que valoren les empreses per seleccionar el personal.”

IL·LUSTRACIÓ EN TRES PASSOS

Primer. Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, entrada senyera, accepció 2: «Bandera 1. Els quatre pals de la senyera catalana

Segon. Llegiu aquest post sobre el fet evident que de la bandera, especialment la catalana, ara també se’n diu també senyera.

(Podria afegir alguna cosa sobre què són els prejudicis lingüístics, sobre el caràcter prescriptiu o descriptiu de diccionaris i gramàtiques, etcètera, però això seria fer un post amb moltíssimes més cites encara, i ho deixo a la intel·ligència i la curiositat dels visitants, que ja saben buscar coses per les llibreries. Només recordaré que si un alumne de lingüística posés en un examen que les llengües degeneren trauria un zero merescut.)

Tercer. Llegiu, finalment, aquesta discussió sense oblidar que el coeficient d’intel·ligència de Quim Monzó és molt alt (ha dit força vegades que és superdotat).