L’alguerès que ara es parla

18.10.2014

El VII Informe sobre la situació de la llengua catalana (2013), elaborat per la Xarxa CRUSCAT i que es va presentar recentment, demostra la situació extrema de l’alguerès: “Així, tot i que en la generació dels progenitors es comptabilitzava certa presència del català en la transmissió intergeneracional, en la generació d’aquests escolars eren completament estranys els casos de nens que utilitzaven només el català amb els seus progenitors, i els qui feien ús del català combinat amb l’italià no superaven una desena del total. Així, les famílies que només transmetien l’italià eren hegemòniques”. No obstant això, durant el 2013 s’han implantat diverses iniciatives per normalitzar l’ús de la llengua, si bé l’estatus jurídic normatiu no ha variat en els últims anys.

Escola d'Alguerès Pasqual Scanu

Tenint en compte, doncs, el marc en què es troba la llengua al nord-oest de l’illa de Sardenya, el Govern de la Generalitat, juntament amb el Muncipi de l’Alguer, ha impulsat la signatura d’un conveni amb l’Alguer per fer una enquesta sobre l’ús social de l’alguerès arreu del territori. Amb l’aprovació d’aquest conveni, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i el Municipi de l’Alguer es comprometen a dur a terme els punts següents: acordar les grans línies del projecte tècnic de recerca; elaborar la versió definitiva del qüestionari; impartir els cursos formatius a l’equip d’enquestadors; realitzar coordinadament el seguiment i la supervisió de les diferents fases de realització del treball de camp; acordar el pla de tabulació dels resultats sintètics; i difondre els resultats obtinguts, d’acord amb les vies de difusió i comunicació dels resultats.

Aquest acord, que es durà a terme durant el 2014, rep de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya aportarà, 10.000 euros en concepte de despeses del treball de camp. Per la seva banda, el Municipi de l’Alguer es compromet a fer front al suport logístic per a la realització de tasques de recollida de dades i de treball de camp. Tal com afirma el Departament de Cultura, “aquest conveni és el primer pas per fer realitat la voluntat ja anunciada pel Departament de Cultura que l’Enquesta d’Usos Lingüístics passi a fer-se a tots els territoris de parla catalana per tal de disposar informació global de la situació del català”.