Espanya ha de tractar més bé el català

22.01.2016

La Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries és un tractat europeu aprovat el 1992 i en vigor des del 2001 que té com a objectiu promoure les llengües regionals i minoritàries d’Europa. Va ser ratificada per Espanya, d’acord amb l’article 96 de la Constitució i, per tant, va passar a formar part de l’ordenament jurídic espanyol. Amb aquesta carta, Espanya es comprometia a defensar moltes de les polítiques que el Govern de Catalunya fa a favor del català i l’aranès, i obliga els tribunals espanyols a tenir en compte els seus principis a l’hora d’interpretar la normativa lingüística aplicable al català. Hauria de ser, doncs, un instrument de reconeixement i protecció jurídica de la llengua catalana.

Som Escola

Una de les mobilitzacions a favor de l’escola en català | Foto: Enric Català

Aquesta setmana, però, el Consell d’Europa ha sol·licitat a Espanya millorar la legislació envers el català i les altres llengües oficials i li ha fet arribar sis recomanacions —acompanyades d’un extens reportatge—, tenint en compte que es va comprometre a ratificar el 2001 la Carta Europea de les Llengües Regionals. Aquestes recomanacions, que van dirigides tant al català com a l’aranès, s’han elaborat a partir de l’informe de l’Estat espanyol i de les propostes i observacions de la Direcció General de Política Lingüística i de tots els altres organismes consultats, com aquest informe que la DGPL els ha fet arribar.

En primer lloc, li ha recomanat que esmeni l’actual marc legal perquè les autoritats judicials, penals, civils i administratives de les comunitats autònomes puguin fer els procediments en les llengües cooficials si ho requereix una de les parts. A més a més, ha sol·licitat que es continuïn implantant i s’intensifiquin les mesures destinades a garantir que una proporció adequada del personal judicial de les comunitats autònomes han de tenir un coneixement del català i les altres llengües cooficials de l’Estat.

Així mateix, demana que es continuïn implantant i intensificant les mesures destinades a assegurar la presència de les llengües cooficials a l’administració de l’Estat de les comunitats autònomes corresponents, així com que es continuï fomentant la presència de les llengües cooficials en els serveis públics, sobretot en l’àmbit de la salut. El Consell d’Europa també recomana assegurar que l’oferta de l’educació trilingüe no afecti de manera negativa la protecció i la promoció de les llengües regionals o minoritàries. Finalment, el Consell d’Europa recomana considerar el reconeixement d’aquestes llengües amb un estatus cooficial a les sis comunitats autònomes, ja que hi ha un suficient nombre d’usuaris de la llengua regional.

En un comunicat, la Direcció General de Política Lingüística ha valorat positivament l’informe expedit pel Consell d’Europa i explica que el Comitè de Ministres constata que “el nivell de protecció que va adoptar l’Estat quan va ratificar la Carta europea és molt elevat, i remarca que la situació ha millorat, especialment per la responsabilitat que exerceixen les comunitats autònomes amb la llengua pròpia oficial”. La conclusió final és, doncs, la que recollim al titular: Espanya ha de tractar més bé el català.