40 entitats culturals han constituït el Consell Social de la Cultura

4.03.2015

Aquest òrgan consultiu va constituir-se ahir com a òrgan representatiu de la societat civil per assessorar el Govern en temàtiques culturals i socials.

Consell Social de la Cultura de Catalunya.

Consell Social de la Cultura de Catalunya.

Els objectius i funcions del nou organisme són fer un seguiment de l’evolució econòmica i social del sector cultural, analitzar la relació entre la producció i el consum cultural, vetllar per unes òptimes condicions de treball dels professionals de les arts, el patrimoni i les indústries culturals i creatives, entre moltes d’altres tasques.

La principal finalitat del Consell Social de Cultura és “assessorar i emetre informes sobre les qüestions que li siguin plantejades pel Departament de Cultura sobre les polítiques adreçades al desplegament, la consolidació i la millora de l’acumulació cultural de la societat”, tal com expliquen els seus representants.També es vol posar èmfasi en l’estat de la formació i els recursos educatius que afecten els diversos àmbits del sector, així com proposar a l’Administració de la Generalitat l’establiment de regulacions o plans d’actuació per intervenir en processos de negociació i arbitratge en el sector cultural.