10 mites falsos sobre museus

31.07.2018

Els museus són unes institucions plenes de tòpics, i tothom sap que un estereotip es combat, sobretot, amb dades. Tenint en compte això, és una sort que l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural de Catalunya publiqui els resultats de públics relatius als museus i als centres expositius, a partir d’una enquesta de participació cultural del Departament de Cultura de l’any 2017. Aquí teniu les dades que trenquen els mites.

El MACBA durant la Nit dels Museus 2018 | Foto: Robert Ramos / ICUB

1. La gent ja no va als museus
Si distingim aquelles pràctiques culturals que es poden realitzar a la llar d’aquelles altres que requereixen assistència a un espai cultural, la visita a exposicions i equipaments patrimonials se situa en primer lloc: un 49,4% de la població de Catalunya major de 14 anys declara haver visitat exposicions, museus, monuments o galeries d’art durant el 2017. Gairebé la meitat de la societat! Hi ha més públic als museus que no pas al cinema (45,7%), a concerts (40,6%) o a espectacles (27%), i només hi ha una pràctica cultural que supera la visita de museus: jugar a videojocs (36,9%).

2. Són sobretot els joves, que no visiten museus
Les franges d’edat d’entre els 14 i els 19 anys i entre els 20 i 24 són les que més visiten museus i altres equipaments expositius, amb taxes de participació situades entre el 59,8% i el 55,0% respectivament. Les franges dels 25 als 34 i dels 35 als 54 estan en una posició central, amb una taxa de participació situada al voltant del 52%.

3. La gent, com més gran, més exposicions visita
La franja de 55 anys i més és la que presenta un percentatge més elevat de persones no visiten museus ni altres exposicions, amb una taxa de no participació del 57,7%. La tendència general que s’observa, tant en les dades de 2017 com en les de 2016, és que a mesura que augmenta l’edat disminueix la participació en aquestes institucions. Al 2017 ha incrementat substancialment el percentatge de visitants de la franja entre els 25 als 34 anys respecte 2016: un 4% més.

4. Als museus hi van els jubilats, que tenen molt temps lliure
Segons la situació laboral de les persones, s’observa que els estudiants són els que presenten índexs de participació més alts (62,3%) de visita a museus i altres equipaments expositius. A força distància es troben els que treballen (52,8%), els aturats (41,1%) i, atenció, els jubilats i incapacitats (38,9%). És més, les categories extremes, és a dir, aquelles persones que declaren disposar de molt temps lliure i les que declaren disposar-ne de molt poc, són les que presenten taxes de participació més baixes (36,0% i 44,1% respectivament).

5. No vaig als museus perquè no entenc res
La manca de temps i les responsabilitats familiars destaquen com el principal motiu pel qual la majoria de catalans o no visiten museus o bé hi van amb menys freqüència (43,9%). La manca d’interès és el segon motiu més comú (34,2%), seguida per la barrera del preu (25,3%). A una distància considerable se situen la manca d’oferta o d’oferta pròxima o la qualitat d’aquesta (11,7%), i només després, la manca d’informació o la sensació de no tenir prou coneixements (9,1%). Hi ha qui al·lega problemes de mobilitat o salut, com també no tenir amb qui anar-hi (8,1%).

6. Les dones van més als museus que els homes
El públic de museus és extremadament paritari. Tot i que les dones sempre presentaven una taxa més alta de participació (gairebé tres punts superior a la dels homes), la xifra s’ha estabilitzat últimament. El 2017, els homes van visitar els museus un 0,7% més que les dones. La diferència entre sexes no arriba, doncs, ni a un punt percentual.

7. No s’educa als petits a veure exposicions
El 2017, el 28,9% dels visitants a museus hi va anar acompanyat de menors de 14 anys. Això suposa un augment de gairebé 7 punts respecte el 2016. Entre els que visiten museus un 61,6% ho va fer amb familiars, un 16,1% amb amics, un 9,7% amb familiars i amics, un 6,0% en grup escolar o altres grups organitzats i un 5,7% sol.

8. Anar a museus és un hàbit que ha d’ensenyar l’escola
Com hem vist al punt anterior, més que l’escola, és la família la que té una gran importància a l’hora de crear l’hàbit de visitar museus. El nivell d’estudis de la mare mostra una forta influència en la propensió d’una persona a visitar museus i exposicions. A mesura que augmenten els estudis acabats de la mare, augmenta igualment la participació en museus i exposicions, arribant al 59,1% entre aquelles persones la mare dels quals té el batxillerat acabat i al 71,3% si la mare té titulació universitària.

9. Jo només visito museus quan viatjo a l’estranger
El 61,0% dels enquestats respon que l’últim museu que van visitar estava situat a Catalunya (el 36,3% a la ciutat o comarca de residència i el 24,6% a la resta de Catalunya), el 14,7% a la resta d’Espanya, el 18,7% a la resta de la Unió Europea i el 5,6% a la resta del món. Els museus són vitals pel turisme interior: el 63,7% de la població catalana ha visitat un museu mentre estava de viatge o bé en una sortida de cap de setmana. Això sí: s’observa que com més lluny es viatja, més alt és el preu que s’ha pagat per visitar un museu.

10. Si no és gratis, la gent no pagarà pas per anar al museu
De 2016 a 2017 ha augmentat en més de 6 punts el percentatge de visitants que ha pagat per entrar a un museu. D’entre els que han visitat museus, el 43,1% declara haver gaudit de gratuïtat i el 56,9% restant declara haver pagat entrada. Per tant, el 23,4% de la població de Catalunya major de 14 anys ha pagat entrada per visitar un museu.